pl en de

Spółka

Murapol jest holdingiem inwestycyjnym o profilu deweloperskim, od ponad 16 lat realizującym projekty mieszkaniowe na terenie całej Polski.
 
Lider polskiego rynku mieszkaniowego

W 2016 roku Grupa Murapol zakontraktowała sprzedaż 3.042 mieszkań, co oznacza wzrost o blisko 27% w stosunku do liczby podpisanych umów rok wcześniej. Tylko w IV kwartale minionego roku Murapol zawarł 1.004 umowy z klientami. Zarówno wynik za ostatni kwartał, jak i roczny są najlepszymi, nie tylko w dotychczasowej działalności Grupy, ale i w całej branży deweloperskiej w Polsce. Zrealizowany wynik sprzedaży w ub. r. pozwolił Grupie utrzymać pozycję lidera polskiego rynku mieszkaniowego. 

Krajowa mapa inwestycji

Obecnie Grupa Murapol realizuje projekty deweloperskie w 12 miastach w Polsce tj. w Bielsku-Białej, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Siewierzu, Toruniu, Tychach, Warszawie, Wieliczce i Wrocławiu. W czterech kolejnych - Bydgoszczy, Gdyni, Gliwicach i Sosnowcu - Grupa nabyła działki i przygotowuje realizacje inwestycji.
Murapol stale poszukuje ciekawych lokalizacji do realizacji projektów deweloperskich. Naszym celem jest zarówno zwiększanie obecności na dotychczasowych rynkach działalności, ale i wchodzenie do nowych miast.

Działalność na rynkach zagranicznych

Murapol, poza działalnością na rynku krajowym, wychodzi z ofertą również na rynki zagraniczne. W czerwcu ub. r. Grupa nabyła grunt w Berlinie, zaś w pierwszych dniach bieżącego roku dwie działki w Edynburgu. W obydwu lokalizacjach Murapol zamierza zrealizować projekty mieszkaniowe.
 
Grupa Abadon Real Estate

W skład holdingu Murapol wchodzi spółka Abadon Real Estate, skupiająca segment wykonawczy Murapolu. Wyodrębniona grupa podmiotów oferuje kompleksową obsługę pełnego cyklu inwestycyjnego związanego z realizacją zarówno projektów mieszkaniowych, jak i budynków komercyjnych oraz obiektów użyteczności publicznej. Obecnie spółki wchodzące w skład grupy Abadon Real Estate świadczą usługi wyłącznie dla holdingu Murapol. Strategia rozwoju zakłada zwiększanie w portfelu zleceń udziału zamówień od pomiotów zewnętrznych.
Udział w kapitale zakładowym

Predicto Sp. z o.o.
29,70%
Estater Sp. z o.o.
29,70%
Michał Dziuda
19,80%
Cavatina Sp. z o.o.
15,85%
Midvest Sp. z o.o. sp. k.
3,96%
Michał Sapota
0,66%
Nikodem Iskra
0,33%
Liczba głosów na WZ

Estater Sp. z o.o.
29,83%
Predicto Sp. z o.o.
29,83%
Michał Dziuda
20,44%
Cavatina Sp. z o.o.
15,06%
Midvest Sp. z o.o. sp. k.
4,30%
Michał Sapota
0,36%
Nikodem Iskra
0,18%
Zarząd spółki
Michał Sapota - Prezes Zarządu

Z Grupą Murapol związany od 2009 roku, przez pierwsze 5 lat jako wiceprezes zarządu Murapol S.A., od 2014 r. na stanowisku prezesa zarządu tej spółki, a od ub. r. także prezesa zarządu Abadon Real Estate S.A., spółki której akcje notowane są na rynku głównym GPW. Z wykształcenia pedagog, z zamiłowania finansista. Jest absolwentem Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Doświadczenie w finansach zdobywał najpierw w firmach PPHU GRES-BUD oraz MET-PRIM Sp. z o.o., a następnie w katowickim oddziale Ernst&Young na stanowisku senior II. Przez kolejne dwa lata pełnił funkcję dyrektora finansowego w spółce Sanwil S.A., a dalej zajmował stanowisko członka zarządu International Polymer Center Sp. z o.o. Jako prezes zarządów Murapol S.A. oraz Abadon Real Estate S.A. koordynuje wszystkie procesy zachodzące w Grupie Murapol.

Nikodem Iskra - Wiceprezes Zarządu

Zaangażowany w rozwój Grupy Murapol od 2007 roku, w pierwszych latach w roli szefa pionu prawnego, następnie jako radca prawny w spółce pełnił funkcję jej prokurenta, w 2013 roku został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Murapol S.A., od ub. r. zajmuje również takie samo stanowisko w spółce Abadon Real Estate S.A. Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  W 2009 roku uzyskał tytuł radcy prawnego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywał w wiodących kancelariach prawnych na Śląsku: Kancelarii Radcy Prawnego Mariana Wachowiaka oraz Kancelarii Radcy Prawnego Marka Płonki. Zajmował również stanowisko prawnicze w Higiena System sp. z o.o. Jako wiceprezes Murapol S.A. oraz Abadon Real Estate S.A. kieruje formalno-prawnymi aspektami pozyskiwania nieruchomości, zarządza procesami inwestycyjnymi oraz nadzoruje rozwój Grupy Kapitałowej Murapol.

Leszek Kołodziej - Członek Zarządu

Związany Grupą Murapol od początku jej powstania tj. od 2001 roku, przez pierwsze 4 lata jako członek zarządu, następnie w roli członka rady nadzorczej,  od 2016 roku ponownie zasiada w zarządzie spółki. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlowej w Lipsku na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem. W trakcie swojej kariery sprawował funkcję członka zarządu w firmach: Norma Variant sp. z o.o. oraz Norma Group Distribution Polska sp. z o.o. Jako współwłaściciel Abadon Real Estate S.A. do 2013 roku pełnił funkcję członka zarządu spółki, od 2015 roku zasiada w radzie nadzorczej.

Rada Nadzorcza
Wiesław Cholewa - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Z Grupą Murapol związany od 2010 roku. Jest absolwentem Politechniki Krakowskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego. Współwłaściciel Abadon Real Estate S.A., do 2011 roku zasiadały w zarządzie spółki, obecnie pełni funkcję członka jej rady nadzorczej. Doświadczenie w biznesie zdobywał na zajmując najwyższe stanowiska w firmach Variant S.A. i Variant Sp. z o. o. oraz Norma Variant Sp. z o. o.

Rafał Malarz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Z Grupą Murapol związany od 2013 roku, od 2016 roku pełni funkcje członka rady nadzorczej. Posiada wykształcenie wyższe prawnicze, uzyskane na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2012 roku uzyskał tytuł radcy prawnego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczynał w Kancelarii Nowosielski i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Bielsku-Białej, następnie pełnił funkcje radcy prawnego w Dziale Realizacji Inwestycji Murapol S.A. Od 2014 roku jako radca prawny prowadzi kompleksową obsługę prawną Midvest Sp. z o.o., Cavatina Sp. z o.o. oraz 100 K Sp. z o.o., od 2016 roku także prokurent samoistny w tych spółkach. Pełni funkcje członka rady nadzorczej w Murapol Asset Management S.A. oraz Partner S.A.

Artur Olejnik - Sekretarz Rady Nadzorczej

Od 2016 roku członek rady nadzorczej Murapol S.A. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Doświadczenie zawodowe zdobywał m. in. w Browarach Polskich Brokstrzelec S.A. jako m. in. kierownik działu finansowego, analityk finansowy w Grupie Onet Sp. z o.o. oraz dyrektor finansowy Szpitala Ginekologiczno-Położniczego Ujastek Sp. z o.o. gdzie zorganizował finansowanie na potrzeby przejęcia Centrum Medycznego Nowa Huta. Od 2007 roku zajmował stanowisko dyrektora ds. inwestycji kapitałowych/kontrolera w Grupie Abadon Real Estate S.A., ponadto jako prokurent, a następnie wiceprezes ds. finansowych podmiotu zależnego Dipol sp. z o.o., od 2010 roku pełni również funkcje członka rady nadzorczej Abadon Real Estate S.A. Obecnie zajmuje stanowiska nadzorcze w Invest House Sp. z o.o., New Light Doradcy A. Olejnik, K Rawski sp. j. oraz BC Inter Media Sp. z o.o.

Walne zgromadzenia

Plik pdf Regulamin WZA Pobierz plik
Plik pdf Regulamin Rady Nadzorczej Pobierz plik
Plik pdf Regulamin Zarządu Pobierz plik
Plik pdf Statut spółki Pobierz plik

Informacje finansowe

Wybrane informacje finansowe 2015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 372 062 979,54
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 88 784 172,30
Zysk (strata) brutto 70 175 507,66
Zysk (strata) netto 67 445 390,82
Aktywa razem 530 644 356,57
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 298 183 731,92
Zobowiązania długoterminowe 59 728 124,09
Zobowiązania krótkoterminowe 238 455 607,83
Kapitał własny 232 460 624,65
Kapitał zakładowy 2 020 000,00
Liczba akcji 40 400 000,00
Podstawowe wskaźniki finansowe 2015
Rentowność sprzedaży
zysk netto/przychody ze sprzedaży
18,1%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące
1,09%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem
56%
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto/aktywa ogółem
12,7%

Raporty EBI

Raporty bieżące 2017
Plik pdf RB2/2017: Zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii W Pobierz plik
Plik pdf RB1/2017: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku Pobierz plik
Zobacz wszystkie

Raporty ESPI

Raporty Bieżące 2017
Plik pdf RB13/2017: Zawarcie znaczących umów przez spółkę zależną Pobierz plik
Plik pdf RB12/2017: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Pobierz plik
Plik pdf RB11/2017: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Pobierz plik
Plik pdf RB10/2017: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Pobierz plik
Plik pdf RB9/2017: Zawarcie znaczącej umowy ze spółką zależną Pobierz plik
Zobacz wszystkie

Obligacje

Murapol S.A. jest aktywnym uczestnikiem giełdowego rynku instrumentów dłużnych. Poniższe zestawienie prezentuje podstawowe parametry obligacji Murapol S.A. obecnie notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst.

Seria Nazwa na Catalyst Wartość nominalna obligacji (PLN) Wartość emisji (PLN) Rodzaj Oprocentowania Częstotliwość wypłaty kuponu Dzień emisji Termin wykupu
P
MUR0418
100 
30 000 000 
zmienne WIBOR 3M + 4.6%
kwartalny
29.04.2015
29.04.2018
R
MUR1018
100 
22 485 700 
zmienne WIBOR 3M + 4.6%
kwartalny
19.10.2015
19.10.2018
T
MUR1019
1 000 
10 000 000 
zmienne WIBOR 3M + 4.7%
kwartalny
21.02.2017
31.10.2019
U
MU11019
1 000 
5 000 000 
zmienne WIBOR 3M + 4.65%
kwartalny
21.02.2017
28.10.2019

Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek wcześniejszego wykupu obligacji serii S na dzień 30.09.2016 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek wcześniejszego wykupu obligacji serii S na dzień 31.12.2016 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek wcześniejszego wykupu obligacji serii T na dzień 31.12.2016 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek wcześniejszego wykupu obligacji serii U na dzień 31.12.2016 Pobierz >

Komunikaty prasowe

Komunikaty prasowe 2017
Plik pdf Murapol powiększa bank ziemi w Poznaniu /21.03.2017/ Pobierz plik
Plik pdf Murapol umacnia pozycję w stolicy /09.03.2017/ Pobierz plik
Plik pdf Murapol celuje w Trójmiasto i kupuje kolejną działkę w Gdyni /07.03.2017/ Pobierz plik
Plik pdf Blisko 12 mln zł na dalszy rozwój Murapolu /22.02.2017/ Pobierz plik
Plik pdf Gliwice kolejnym miastem na mapie inwestycji Murapolu /21.02.2017/ Pobierz plik
Zobacz wszystkie

Kontakt

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133,poz. 883) wypełniając ten formularz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych i możliwość wykorzystania ich na potrzeby Grupy Murapol z siedzibą w Bielsku-Białej.
Wyrażenie zgody jest wymagane
Murapol S. A. informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (Polityka Plików Cookies). Kliknij "zgadzam się", aby ta informacja nie pojawiała się więcej.