Spółka

Grupa Murapol od 19 lat realizuje projekty mieszkaniowe na terenie całej Polski.

Od 13 lutego 2020 r. głównym akcjonariuszem, posiadającym 98,04 proc. akcji Murapol SA jest spółka joint venture utworzona przez fundusz zarządzany przez Real Estate Group Ares Management Corporation (NYSE: ARES) oraz Griffin Real Estate. 

Jeden z wiodących deweloperów mieszkaniowych

Murapol należy do czołówki firm deweloperskich, z roku na rok pobijając własne, będące jednocześnie rynkowymi, rekordy sprzedaży mieszkań. W 2019 roku Murapol podpisał 3 674 umowy dot. sprzedaży mieszkań, wobec 3 560 rok wcześniej i 3 605 w 2018 r., osiągając tym samym najwyższy rynkowy wynik. W ciągu dziewięciu miesięcy br. Grupa Murapol zawarła z klientami  2 140 umów deweloperskich i przedwstępnych.

Krajowa mapa inwestycji

Obecnie Grupa Murapol jest obecna z ofertą produktową w 16 miastach w Polsce tj. w Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Siewierzu, Mikołowie, Toruniu, Tychach, Warszawie, Wieliczce i Wrocławiu. Ponadto Grupa przygotowuje realizacje inwestycji nieruchomościowych w kolejnej lokalizacji, gdzie nabyła grunty. Murapol stale poszukuje ciekawych lokalizacji do realizacji projektów deweloperskich. Naszym celem jest zarówno zwiększanie obecności na dotychczasowych rynkach działalności, ale i wchodzenie do nowych miast.
 
Murapol Real Estate

W skład holdingu Murapol wchodzi spółka Murapol Real Estate, skupiająca segment wykonawczy Murapolu. Wyodrębniona grupa podmiotów oferuje kompleksową obsługę pełnego cyklu inwestycyjnego związanego z realizacją zarówno projektów mieszkaniowych, jak i budynków komercyjnych oraz obiektów użyteczności publicznej. Obecnie spółki wchodzące w skład grupy Murapol Real Estate świadczą usługi wyłącznie dla holdingu Murapol. Strategia rozwoju zakłada zwiększanie w portfelu zleceń udziału zamówień od pomiotów zewnętrznych.
Udział w kapitale zakładowym

AEREF V PL INVESTMENT S.A R.L.
98,04%
POZOSTALI AKCJONARIUSZE
1,96%
Liczba głosów na WZ

AEREF V PL INVESTMENT S.A R.L.
98,93%
POZOSTALI AKCJONARIUSZE
1,07%
Zarząd spółki
Nikodem Iskra – Prezes Zarządu (CEO)

Od stycznia 2018 r. prezes zarządu Murapol S.A., wcześniej od 2013 wiceprezes zarządu spółki. Od lutego 2018 r. także prezes zarządu Murapol Real Estate S.A., wcześniej od 2016 r. na stanowisku wiceprezesa zarządu spółki. Od czerwca 2017 do lipca 2018 roku zasiadał także w radzie nadzorczej Instal Lublin Sp. z o.o., zaś od sierpnia do października 2017 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Awbud S.A. (obecnie PartnerBud S.A.). W rozwój GK Murapol zaangażowany od 2007 roku, w pierwszych latach pracy zajmował stanowisko szefa pionu prawnego, a następnie jako radca prawny pełnił funkcję jej prokurenta. Doświadczenie zawodowe zdobywał w wiodących kancelariach prawnych na Śląsku: Kancelarii Radcy Prawnego Mariana Wachowiaka oraz Kancelarii Radcy Prawnego Marka Płonki. Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2009 roku uzyskał tytuł radcy prawnego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Jako prezes Murapol S.A. kieruje formalno-prawnymi aspektami pozyskiwania nieruchomości, zarządza procesami inwestycyjnymi oraz nadzoruje rozwój Grupy Kapitałowej Murapol.

Michał Feist – Wiceprezes Zarządu (CLO)

W 2017 roku został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Murapol S.A. Od 2016 roku pełni także funkcję wiceprezesa zarządu Murapol Real Estate S.A., spółki publicznej należącej do Grupy Murapol. W 2017 roku został powołany do składu rady nadzorczej Instal Lublin Sp. z o.o., zasiadał także w radzie nadzorczej PartnerBud S.A. (dawniej Awbud S.A.). Z GK Murapol związany od 2010 roku, początkowo jako radca prawny, a następnie prokurent samoistny. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako kierownik działu administracyjno-prawnego w Emalia S.A., kierownik administracyjno-prawny w Beskidzkich Fabrykach Mebli Sp. z o.o. oraz członek rady nadzorczej Zakładu Narzędziowego Ol-Nar Sp. z o.o. Od 2011 roku pełni funkcję członka rady nadzorczej Examobile S.A. Posiada wykształcenie wyższe prawnicze, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2009 roku w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach ukończył aplikację radcowską uzyskując tytuł radcy prawnego. Jako wiceprezes zarządu Murapol S.A. oraz Murapol Real Estate S.A. nadzoruje procesy M&A oraz ład korporacyjny, a także relacje z GPW, KNF i UOKiK. Ponadto zarządza intercompany oraz współpracuje nad pozyskiwaniem dodatkowych źródeł finansowania rozwoju Grupy Murapol.

dr Iwona Sroka – Członek Zarządu (PR&IR, Marketing)

Polska menedżer i ekonomista, ekspert w zakresie rynków kapitałowych i zarządzania ryzykiem. Od stycznia 2018 roku pełni funkcję członka zarządu Murapol S.A., odpowiedzialnego za obszar komunikacji strategicznej i relacji inwestorskich. W grudniu 2017 roku powołana do składu rady nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a od listopada 2017 r. do grudnia 2018 r. zasiadała w organie nadzorczym Skarbiec TFI S.A. pełniąc funkcję Przewodniczącego Komitetu Strategii i Komunikacji z Instytucjami Rynku Kapitałowego oraz Komitetu Wynagrodzeń. Od sierpnia do października 2018 r. pełniła funkcję członka rady nadzorczej Skarbiec Holding S.A. Od 2015 r. zasiada w Radzie Dialogu Społecznego i w Zespole ds. Polityki Gospodarczej i Rynku Pracy, pełniąc jednocześnie społeczną funkcję wiceprezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Wcześniej Członek Komisji Trójstronnej. W latach 2009-2017 zajmowała stanowisko prezesa zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., z którego wydzielono na gruncie europejskich aktów prawnych izbę rozliczeniową KDPW_CCP, w której także pełniła funkcję prezesa zarządu. Była odpowiedzialna za realizację szeregu projektów podnoszących jakość i zakres usług post-transakcyjnych, dostosowując w tym obszarze polski rynek finansowy do konkurencji i standardów międzynarodowych, w tym do wymogów wynikających z regulacji Unii Europejskiej. We wspomnianym okresie była także członkiem i przewodniczącą rad nadzorczych spółek – Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych oraz spółki zależnej od GPW, InfoEngine. Ponadto, w ramach działalności społeczno-politycznej, pełniła funkcję członka Rady Dyrektorów Europejskiego Stowarzyszenia Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych (ECSDA), członka Rady ds. Systemu Płatniczego przy Narodowym Banku Polskim, a także członka Rady ds. Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministrze Finansów. W latach 2000-2009 związana z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., kolejno jako doradca zarządu GPW, a następnie dyrektor Biura Komunikacji Marketingowej. W latach 90. współpracowała z Warszawską Grupą Konsultingową, Instytutem Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji oraz Warszawską Giełdą Towarową. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych, a w latach 1994-2009 była wykładowcą akademickim. Obecnie, jako adiunkt w Katedrze Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi autorskie wykłady na temat funkcjonowania rynków kapitałowych, instrumentów zarządzania ryzykiem, relacji inwestorskich oraz etyki w biznesie.
Przemysław Kromer – Członek Zarządu (CFO)

Od kwietnia 2020 roku pełni funkcję członka zarządu Murapol S.A. oraz wiceprezesa zarządu Murapol Real Estate S.A. W GK Murapol nadzoruje obszar ekonomiczno-finansowy, odpowiadając m.in. za zarządzanie finansami, płynność finansową i pozyskiwanie finansowania dla Grupy Murapol. Wcześniej, począwszy od 2013 r., zasiadał w zarządach oraz zarządzał obszarem finansów kolejno w trzech spółkach stanowiących inwestycje portfelowe typu private equity – należących m.in. do funduszy: Novator Partners, Olympia Group oraz Mezzanine Management. Wcześniej przez 11 lat pracował w PwC oraz Deloitte Advisory – głównie w obszarze doradztwa transakcyjnego, wspierając pomyślny przebieg kilkudziesięciu projektów transakcyjnych (M&A) w Polsce oraz regionie CEE, których przedmiotem były między innymi: Polkomtel S.A., Polmos Lublin S.A. oraz Grupa Eckes & Stock. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - ukończył kierunki Finanse i Bankowość oraz Marketing i Zarządzanie. W 2007 r. uzyskał status członka Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).
Rada Nadzorcza
John Ruane - Przewodniczący Rady Nadzorczej (Chairman of the Supervisory Board)

Partner i jeden z prezesów działu European Real Estate Equity funduszu Ares Real Estate Group. Ponadto jest członkiem Komitetu Zarządczego Ares Management oraz Komitetu Globalnego i Komitetu Operacyjnego Ares Real Estate Grup. Przed dołączeniem do funduszu ARES w roku 2013, John Ruane był Partnerem w AREA Property Partners. Wcześniej pracował w dziale bankowości inwestycyjnej banku Morgan Stanley, gdzie zajmował się fuzjami i przejęciami. John Ruane ukończył z wyróżnieniem wydział handlu na University College Dublin, gdzie uzyskał tytuł licencjata. Ukończył także wydział finansów i rachunkowości London School of Economics.

William Twemlow - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Deputy Chairman of the Supervisory Board)

Dyrektor zarządzający w Grupie Ares Real Estate, gdzie koncentruje się na europejskim funduszu nieruchomości. Przed rozpoczęciem pracy w Ares w 2014 roku był analitykiem w J.P. Morgan CazeNove, gdzie odpowiadał za analizy finansowe i doradztwo na rzecz szerokiego grona klientów na rynku nieruchomości pełniąc funkcję brokera korporacyjnego. Ukończył z wyróżnieniem Kolegium Uniwersyteckie w Londynie (University College London) na kierunku ekonomii. Został umieszczony na liście najlepszych studentów uczelni i zdobył nagrodę AJL Cahill Memorial Prize w dziedzinie ekonomii.

Maciej Dyjas - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Deputy Chairman of the Supervisory Board)

Managing Partner w Griffin Real Estate. Jest także partnerem zarządzającym w firmie inwestycyjnej Cornerstone Partners, inwestującej m.in. w sektor technologiczny, opieki zdrowotnej, dóbr konsumpcyjnych, przemysłowy, produkcji i infrastruktury. Doświadczenie menedżerskie zdobywał w firmie konsultingowej Wandel & Goltermann Hewlett Packard Systems w krajach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych. Karierę kontynuował, jako partner, partner zarządzający oraz prezes w Grupie Eastbridge, prywatnej firmie inwestycyjnej. Równolegle do funkcji pełnionych w Eastbridge, Maciej Dyjas zajmował szereg stanowisk w spółkach portfelowych Grupy, takich jak partner zarządzający NFI EMF – spółki notowanej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz prezes spółki nieruchomościowej Down Town Holding w Nowym Yorku. W 2014 roku Grupa Eastbridge zarządzała aktywami o wartości ponad 3 mld USD w sektorze sprzedaży detalicznej, produktów konsumenckich oraz nieruchomości w Europie Środkowo - Wschodniej, krajach Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych. Maciej Dyjas jest absolwentem matematyki oraz informatyki na Uniwersytecie Warszawskim, studia kontynuował w zakresie biznesu, psychologii zarządzania i komunikacji w Stuttgarcie oraz Frankfurcie nad Menem.

Piotr Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Deputy Chairman of the Supervisory Board)

Senior Partner w Griffin Real Estate, doświadczony manager specjalizujący się w akwizycjach i zarządzaniu projektami opportunity oraz value-add. Był odpowiedzialny za szereg flagowych projektów funduszu, takich jak zakup portfolio nieruchomości Ruchu, Serek Wolski, Jupiter, Renoma, Supersam czy zakup portfela centrów handlowych od Apollo Rida. W czasie swojej przeszło 10-letniej pracy przeprowadził przeszło 100 transakcji o łącznym wolumenie przekraczającym 2,4 mld EUR. Od początku kariery zawodowej związany z Griffin Real Estate. Absolwent zarządzania w Szkole Głównej Handlowej oraz gospodarki przestrzennej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Nebil Senman - Członek Rady Nadzorczej (Member of the Supervisory Board)
Managing Partner w Griffin Real Estate. Przez dziewięć lat pełnił kluczowe funkcje jako Starszy Wiceprezes i członek Rady Nadzorczej w funduszach nieruchomości grupy Oaktree w Niemczech i Polsce, odpowiadając za operacje warte wiele miliardów euro. Przed dołączeniem do Oaktree przez osiem lat zajmował się doradztwem w zakresie nieruchomości i spraw korporacyjnych w Ernst & Young Real Estate (wcześniej Arthur Andersen), gdzie piastował różne stanowiska kierownicze. Jest absolwentem uniwersytetów w Berlinie (TU Berlin, EBS), Paryżu (ESCP Europe) i Londynie (LSE). Ukończył też studia MBA i studia w zakresie inżynierii lądowej. Posiada także dyplom studiów podyplomowych w dziedzinie zarządzania nieruchomościami (EBS). Należy do Królewskiego Instytutu Akredytowanych Rzeczoznawców (MRICS).
Lukas Gradischnig - Członek Rady Nadzorczej (Member of the Supervisory Board)

Wiceprezes Grupy Ares Real Estate, w której odpowiada za europejski fundusz nieruchomości. Przed rozpoczęciem pracy w Ares w 2018 roku był partnerem w zespole inwestycyjnym w Tristan Capital Partners, gdzie odpowiadał za realizację europejskich przejęć nieruchomości. Posiada tytuł licencjata uzyskany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu (Wirtschaftsuniversitat) na kierunku Zarządzanie Międzynarodowe (International Business Administration). Uzyskał również tytuł magistra, z wyróżnieniem, w Cass Business School na kierunku Finanse Przedsiębiorstw.

Leszek Kołodziej - Członek Rady Nadzorczej (Member of the Supervisory Board)
Założyciel Murapol S.A. Od 2001 do 2005 oraz od 2016 do 2017 pełnił funkcję członka zarządu Spółki. Z kolei od 2005 do 2016 oraz od 2017 zasiada w jej radzie nadzorczej. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlowej w Lipsku na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem. W trakcie swojej kariery sprawował funkcję członka zarządu w firmach: Variant S.A., Norma Variant sp. z o.o. oraz Norma Group Distribution Polska sp. z o.o. Jako współwłaściciel Murapol Real Estate S.A. do 2013 roku pełnił funkcję członka zarządu spółki, od 2015 roku zasiada w radzie nadzorczej.

Ogłoszenia dla akcjonariuszy

Plik pdfTrzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji – 16.10.2020 r.Pobierz plik
Plik pdfDrugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji – 30.09.2020 r.Pobierz plik
Plik pdfPierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji - 08.09.2020Pobierz plik
Plik pdfOGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ MURAPOL S.A. NA DZIEŃ 28.09.2020 R., NA GODZ. 11 00Pobierz plik
Plik pdfOGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ MURAPOL S.A. NA DZIEŃ 04.06.2020 R., NA GODZ. 10.00Pobierz plik
Plik pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ Murapol S.A. na dzień 12.02.2020 r., na godz. 9:00Pobierz plik
Plik pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ Murapol S.A. na dzień 12.02.2020 r., na godz. 10:00Pobierz plik

Dokumenty korporacyjne

Plik pdfRegulamin WZAPobierz plik
Plik pdfRegulamin Rady NadzorczejPobierz plik
Plik pdfRegulamin ZarząduPobierz plik
Plik pdfStatut spółkiPobierz plik

Komunikaty prasowe

Komunikaty prasowe 2020
Plik pdfW biurze sprzedaży lub zdalnie. Ogólnopolski Dzień Otwarty w Grupie Murapol /21.10.2020/Pobierz plik
Plik pdfPodsumowanie 3Q2020 r. w Grupie Murapol: ponad 2,1 tys. sprzedanych mieszkań i blisko 2,5 tys. przekazanych klientom kluczy /08.10.2020/Pobierz plik
Plik pdfMurapol z premierową ofertą w Bydgoszczy /07.09.2020/Pobierz plik
Plik pdfKolejne mieszkania w poznańskiej ofercie Grupy Murapol /29.07.2020/Pobierz plik
Plik pdfPodsumowanie 1H2020 r. w Grupie Murapol: ponad 1,5 tys. sprzedanych mieszkań i blisko 1,1 tys. przekazanych klientom kluczy do lokali mieszkalnych /08.07.2020/Pobierz plik
Prezentacje
Plik pdfFolder korporacyjnyPobierz plik
Plik pdfSpot korporacyjnyPobierz plik
Plik pdfSpot kampanii reklamowej z Andrzejem BargielemPobierz plik
Plik pdfKampania reklamowa i nowy Ambasador Grupy MurapolPobierz plik
Plik pdfSpot reklamowyPobierz plik
Zobacz wszystkie

Informacje finansowe

Wybrane informacje finansowe 2018
Przychody910 658 000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej69 178 000
Zysk (strata) brutto68 942 000
Zysk (strata) netto53 486 000
Aktywa razem1 606 163 000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 344 121 000
Zobowiązania długoterminowe332 775 000
Zobowiązania krótkoterminowe1 011 346 000
Kapitał własny262 042 000
Kapitał zakładowy2 040 000
Liczba akcji40 800 000
Podstawowe wskaźniki finansowe 2018
Rentowność EBITDA13,57%
Rentowność EBIT13,08%
ROE20,41%
ROA3,33%
Dług netto/Aktywa19,47%
Dług netto/EBIT262,58%
Wskaźnik płynności bieżącej124,25%
Wskaźnik płynności szybkiej44,29%
Wybrane informacje finansowe 2017
Przychody186 301 000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej136 972 000
Zysk (strata) brutto121 027 000
Zysk (strata) netto120 152 000
Aktywa razem978 859 000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania541 489 000
Zobowiązania długoterminowe230 665 000
Zobowiązania krótkoterminowe310 824 000
Kapitał własny437 370 000
Kapitał zakładowy2 040 000
Liczba akcji40 800 000
Podstawowe wskaźniki finansowe 2017
Rentowność EBITDA74,19%
Rentowność EBIT73,52%
ROE27,47%
ROA12,27%
Dług netto/Aktywa48,05%
Dług netto/EBIT343,38%
Wskaźnik płynności bieżącej63,00%
Wskaźnik płynności szybkiej63,00%
Wybrane informacje finansowe 2016
Przychody ze sprzedaży236 585 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej134 033 000,00
Zysk (strata) brutto126 609 000,00
Zysk (strata) netto125 852 000,00
Aktywa razem637 523 000,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania313 474 000,00
Zobowiązania długoterminowe194 535 000,00
Zobowiązania krótkoterminowe118 939 000,00
Kapitał własny324 049 000,00
Kapitał zakładowy2 020 000,00
Liczba akcji40 400 000
Podstawowe wskaźniki finansowe 2016
Rentowność EBITDA57,2%
Rentowność EBIT57%
Rentowność netto53%
ROE38,8%
ROA19,7%
Dług netto/Aktywa37,1%
Dług netto/EBIT88,2%
Wskaźnik płynności bieżącej113%
Wskaźnik płynności szybkiej31%
Wybrane informacje finansowe 2015
Przychody ze sprzedaży372 062 979,54
Zysk (strata) z działalności operacyjnej88 784 172,30
Zysk (strata) brutto70 175 507,66
Zysk (strata) netto67 445 390,82
Aktywa razem530 644 356,57
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania298 183 731,92
Zobowiązania długoterminowe59 728 124,09
Zobowiązania krótkoterminowe238 455 607,83
Kapitał własny232 460 624,65
Kapitał zakładowy2 000 000,00
Liczba akcji40 000 000
Podstawowe wskaźniki finansowe 2015
Rentowność EBITDA24,2%
Rentowność EBIT23,9%
Rentowność netto18,1%
ROE29,1%
ROA12,7%
Wskaźnik płynności szybkiej51%
Wskaźnik płynności bieżącej101%
Dług netto/EBIT166,5%
Dług netto/Aktywa27,9%

Raporty ESPI

Raporty bieżące 2019
Plik pdfRB7/2019: Przedterminowy wykup obligacji serii TPobierz plik
Plik pdfRB6/2019: Przedterminowy wykup obligacji serii UPobierz plik
Plik pdfRB5/2019: Zawarcie przez spółkę zależną przyrzeczonej umowy nabycia nieruchomości we WrocławiuPobierz plik
Plik pdfRB4/2019: Publikacja informacji o zamiarze nabycia przez Emitenta akcji spółki Abadon Real Estate S.A. w drodze przymusowego wykupuPobierz plik
Plik pdfZałącznik do RB4/2019Pobierz plik
Zobacz wszystkie

Raporty EBI

Raporty bieżące 2018
Plik pdfRB14/2018: Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii MA – korektaPobierz plik
Plik pdfRB13/2018: Emisja i przydział obligacji serii LAPobierz plik
Plik pdfRB12/2018: Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii MAPobierz plik
Plik pdfRB8/2018: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 r.Pobierz plik
Plik pdfRB7/2018: Emisja i przydział obligacji serii JAPobierz plik
Raporty okresowe 2018
Plik pdfRB16/2018: Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 rokuPobierz plik
Plik pdfZałącznik 1 do RB16/2018: Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za 1H 2018 r.Pobierz plik
Plik pdfZałącznik 2 do RB16/2018: Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Murapol w 1H 2018 r.Pobierz plik
Plik pdfZałącznik 3 do RB16/2018: Oświadczenie Zarządu do skonsolidowanego raportu półrocznegoPobierz plik
Plik pdfZałącznik 4 do RB16/2018: Opinia biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowegoPobierz plik
Zobacz wszystkie

Obligacje

Plik pdfOświadczenie o niewystąpieniu przesłanek do wcześniejszego wykupu obligacji serii T na dzień 31.12.2017Pobierz >
Plik pdfOświadczenie o niewystąpieniu przesłanek do wcześniejszego wykupu obligacji serii T na dzień 31.03.2018Pobierz >
Plik pdfOświadczenie o niewystąpieniu przesłanek do wcześniejszego wykupu obligacji serii U na dzień 31.03.2018Pobierz >
Plik pdfOświadczenie o niewystąpieniu przesłanek do wcześniejszego wykupu obligacji serii W na dzień 31.03.2018Pobierz >
Plik pdfOświadczenie o niewystąpieniu przesłanek do wcześniejszego wykupu obligacji serii Z na dzień 31.03.2018Pobierz >
Plik pdfOświadczenie o niewystąpieniu przesłanek do wcześniejszego wykupu obligacji serii T na dzień 29.06.2018Pobierz >
Plik pdfOświadczenie o niewystąpieniu przesłanek do wcześniejszego wykupu obligacji serii U na dzień 29.06.2018Pobierz >
Plik pdfOświadczenie o niewystąpieniu przesłanek do wcześniejszego wykupu obligacji serii W na dzień 29.06.2018Pobierz >
Plik pdfOświadczenie o niewystąpieniu przesłanek do wcześniejszego wykupu obligacji serii Z na dzień 29.06.2018Pobierz >
Plik pdfOświadczenie Murapol S.A. dotyczące przedterminowego wykupu obligacji na okaziciela serii 011 Abadon Real Estate S.A.Pobierz >
Plik pdfOświadczenia Zarządu Murapol S.A. dot. żądań obligatariuszy dot. przedterminowego wykupu obligacji serii T, U, W i ZPobierz >
Plik pdfOświadczenie Zarządu Murapol S.A. dot. podsumowania żądań obligatariuszy dot. przedterminowego wykupu obligacji serii T, U, W i ZPobierz >
Plik pdfOświadczenie Zarządu Murapol S.A. dot. wykonania żądań obligatariuszy dot. przedterminowego wykupu obligacji serii T, U, W i ZPobierz >
Plik pdfOświadczenie o niewystąpieniu przesłanek do wcześniejszego wykupu obligacji serii T na dzień 31.12.2018Pobierz >
Plik pdfOświadczenie o niewystąpieniu przesłanek do wcześniejszego wykupu obligacji serii U na dzień 31.12.2018Pobierz >

Sprawozdania finansowe

Plik pdfJednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2018 r.Pobierz >
Plik pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 r.Pobierz >
Plik pdfOpinia biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2018 r.Pobierz >
Plik pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2018 rokPobierz >
Plik pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Murapol w 2018 r.Pobierz >
Plik pdfOpinia biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r.Pobierz >